Karate Traditional Katas

0
3496
Karate Traditional Katas

Shotokan Katas

Advanced Shotokan Katas

Kyokushinkai Katas

Basic Katas

Advanced Kyokushinkai Katas

 • Kanku
 • Sushiho
 • Bassai Dai
 • Tekki sono ichi
 • Tekki sono ni
 • Tekki sono san
 • Gekisai Dai
 • Gekisai Sho
 • Tensho
 • Sanchin
 • Saifa (Saiha)
 • Seienchin
 • Seipai
 • Yantsu
 • Tsuki no kata
 • Garyu

 

Wado Ryu Karate Katas

 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Kushanku
 • Naihanchi
 • Chinto
 • Bassai
 • Seisan
 • Wanshu
 • Jion
 • Jitte
 • Niseishi
 • Rohai

Karate Techniques

Follow our Social Media!